Boverket logga i oskärpa

Certifieringar, godkännanden och andra bedömningar

 1. /
 2. Hem
 3. /
 4. Kunskapshubb
 5. /
 6. Brandskydd
 7. /
 8. Certifieringar, godkännanden och andra bedömningar

Certifieringar, godkännanden och andra bedömningar

Det finns många anledningar till att miljöcertifieringar och andra bedömningar är viktiga grundpelare i ett bolags utveckling. Genom att följa de standarder som finns skapas det tydliga lagkrav för alla parter i kedjan, men också bättre förutsättningar att utveckla säkra och hållbara produkter. I detta inlägg tittar vi närmare på vilka krav som finns inom EU och Sverige och dess betydelser.

CE-Märkning

Produkter med harmoniserad standard CE-märkas. CE-märkning visar produktprestanda på lika villkor inom Europa och alla produkter behöver ha en prestandadeklaration för att redovisa att samtliga väsentliga egenskaper i standarden uppfylls.

 • Produktstandard: EN 15650: Beskriver produktens egenskaper, krav på brandprov, cykliska tester, termisk sensor, dokumentation och tillverkningskontroll.
 • Klassningsstandard: EN 13501-3: Klassificering baserad på provningsdata från metoder som mäter brandmotstånd för produkter för ventilationssystem.
 • Provningsstandard: EN 1366-2 tillsammans med SS EN 1363-1: Beskriver hur provningsanläggningen ska vara utrustad och hur spjällen ska provas.

 

ce

P-Märkning

P-märket är en svensk kvalitetssymbol som garanterar att produkten minst uppfyller de kvalitetskrav som finns uppställda av EU, i Sverige och branschens egna eventuella krav. P-märkning är en frivillig kompletterande märkning till CE-märkningen som även uppfyller kraven i BBR och AMA VVS & Kyla. P-märkning är dock ingen ackrediterad certifiering och är därför inte ett juridiskt bindande dokument.

P-märkning och typgodkännande är alltså efter harmoniseringen likvärdiga, nationella märkningar.

 

p-märkning

Boverkets Byggregler BBR

Brandskyddskraven i Boverkets Byggregler bygger på plan- och bygglagen PBL med tillhörande plan- och byggförordning PBF. Dessa krav utvecklas och specificeras i BBR kapitel 5 i form av bindande föreskrifter och allmänna råd.

Utöver PBL finns även brandskyddskrav i annan lagstiftning som exempelvis lagen om skydd mot olyckor. BBR refererar även till ett antal europeiska harmoniserade byggproduktstandarder.

Läs mer på Boverket.se

boverket

Byggvarubedömningen

Byggvarubedömningen drivs av en icke vinstdrivande ekonomisk förening och finns till för att främja utvecklingen mot giftfria och hållbara lösningar inom samhällsbyggnadssektorn.

Byggvarubedömningens uppgift är att bedöma och tillhandahålla information om byggrelaterade produkter utifrån dess kemiska innehåll, miljöpåverkan under livscykeln och hållbara leveranskedjor.

Läs mer på Byggvarubedömningen.se

byggvarubedömning

Typgodkännande

Produkter som inte omfattas av CE-märkning kan typgodkännas av ett ackrediterat certifieringsorgan. Ett typgodkännandebevis visar kort sagt en produkts prestanda och omfattar bland annat tillverknings- och funktionskontroll.

En typgodkänd produkt uppfyller kraven i BBR och AMA VVS & Kyla.

 

typgodkännande

AMA VVS & KYLA

AMA VVS & Kyla är avsedd som underlag vid upprättande av tekniska beskrivningar och syftar till att förenkla formuleringen av beställarens krav på den färdiga produkten.

AMA VVS & Kyla är ordnad i en hierarkisk struktur med koder och rubriker, till exempel:

 • 5 VA-, VVS, Kyl och processmediesystem
 • Q Apparater, kanaler, don mm i luftbehandlingssystem
 • QJ Spjäll, flödesdon och blandningsdon
 • QJC Spjäll för skydd mot spridning av brand och brandgas
 • QJC.2 Spjäll för kombinerat skydd mot brand och brandgas

 

ama

SundaHus

SundaHus gör bedömningar och klassificeringar av ett stort antal produkter för att tydligt visa vad produkterna innehåller. Syftet med detta är att man enkelt ska kunna söka i registret efter sunda alternativ på marknaden, för att totalt sätt bygga så sunt som möjligt. SundaHus arbetar systematisera med att fasa ut farliga ämnen i en byggnads hela livscykel.

Läs mer på SundaHus.se

sunda hus