spiraltrappa

Brandtekniska klassningar – krav du behöver ha koll på

 1. /
 2. Hem
 3. /
 4. Kunskapshubb
 5. /
 6. Brandskydd
 7. /
 8. Brandtekniska klassningar – krav du behöver ha koll på

Brandtekniska klassningar för brandskydd i ventilation

Vad betyder E:et på ett brandspjäll som är brandklassat EI 60? Varför är kraven på brandskydd olika beroende på byggnad?

Oavsett vad du har för roll eller vilket företag du jobbar på i branschen så är frågorna kring brandskydd ofta många. Brandskyddet i en byggnad är en vital del att ta hänsyn till genom ett projekts olika skeden, utan komplett brandskydd äventyras människors liv.

Byggnaders klassningar

En byggnads brandtekniska klass är en avgörande faktor som ligger till grund till hur stort ett brandskyddbehov är på en byggnad. Faktorer som avgör vilken brandteknisk klass byggnaden har påverkas om personerna i byggnaden förväntas vara vakna, om de till största delen kan utrymma byggnaden själva eller om det finns ökad risk för att en ev. brand förväntas ha mycket stor spridning.  Byggnader i klass Br0, som exempelvis hotell och sjukhus, har de högsta kraven på bland annat ytskikt, bärande- och avskiljande konstruktioner, och har krav på analytisk dimensionering.

olika typer av hus skiss

Brandtekniska klasser

Det finns fyra olika brandtekniska klasser och klassindelningen tar hänsyn till faktorer som påverkar risken för personskador och utrymningsmöjligheter vid en eventuell brand

Br 3: litet skyddsbehov Till exempel småhus.

Br 2: måttligt skyddsbehov Till exempel radhus.

Br 1: stort skyddsbehov Till exempel lägenhetshus.

Br 0: mycket stort skyddsbehov Till exempel byggnader över 16 våningar.

Verksamhetsklasser

Utrymmen i en byggnad delas in i en eller flera verksamhetsklasser (Vk) utifrån dess planerade verksamhet. En byggnad kan ha flera verksamhetsklasser beroende på utrymmets specifika användning, men kan bara tillhöra en brandteknisk klass.

Exempelvis kan ett höghushotell med bar ha byggnadsklass BR0 och verksamhetsklasserna 4 för hotell och 2C för baren förutsatt att verksamhetsklasserna är separerade med en brandcellsgräns. Om det inte finns någon brandcellsgräns väljer man den högsta verksamhetsklassen för hela byggnaden.

verksamhetsklasser tabell

Brandmotstånds klassbeteckningarna

En brandcellsavskiljande konstruktions brandmotstånd benämns i klassbeteckningarna:

 

 • Integritet (täthet) E
 • Isolerande förmåga I
 • Bärförmåga R
 • Utökad brandgastäthet S

 

E, I och R kan kombineras för konstruktionen med flera typer av brandavskiljande funktioner. En brandavskiljande vägg i brandteknisk klass REI 60 ska upprätthålla integritet, isolerande förmåga och bärförmåga i 60 minuter vid en brandpåverkan enligt standardbrandkurvan.

Brandbelastning i MJ/m², megajoule per kvadratmeter golvarea

Brandteknisk klass

 • <200

  EI 60

 • <400

  EI 120

 • >400

  EI 240

 • Brandteknisk klass E

  För att en konstruktion ska godkännas enligt brandteknisk klass E för integritet (täthet) finns det tre krav som ska uppfyllas:

  • Spjället får endast släpper igenom enstaka lågor med en längsta varaktighet av 10 sekunder.
  • Varma gaser eller rök som kan antända en bomullstuss får inte tränga igenom. Konstruktioner vars medeltemperatur på den från elden vända sidan överstiger 300 °C bedöms genomsläppligheten av varma gaser efter mätning av uppkomna sprickor.
  • Konstruktionen får inte heller kollapsa inom en föreskriven tid vid brand.
  pilotvägg för standardbrand

  Bärförmåga R

  Bärförmåga R gäller främst byggnaders bärande konstruktioner och ställer krav på att byggnadsdelen inte kollapsar under en bestämd tid under brand.

  upphängning av ventilationskanaler

  Isolerande förmåga I

  Den isolerande förmågan I delas in i tre olika grupper och handlar om den maximal temperaturstegring på den från branden vända sidan.

  • Grupp 1: En medeltemperaturstegring på 140 °C samt en maximal temperaturstegring i enstaka punkt av 180 °C. Används för bland annat byggnadsdelar och ventilationskanaler.
  • Grupp 2: En medeltemperaturstegring på 280 °C samt en maximal temperaturstegring i enstaka punkt av 330 °C. Används för genomföringar av rör, kablar, kabelstegar och dylikt.
  • Grupp 3: För konstruktioner i grupp 3 gäller inga temperaturkrav. Används för konstruktioner i brandteknisk klass E.
  Standardbrandkurva

  Utökad brandgastäthet S

  Spjäll i brandteknisk klass E och EI kan klassas för ökad brandgastäthet S om spjället inte läcker mer än ett gränsvärde, 200 m3/h/m2, vid 300 Pa undertryck. Alla spjällställdon med S-klassning ska ha en termisk sensor med en brytpunkt vid 72 ˚C och som stänger spjället inom 2 minuter.

  Klassning av Hagabs brandspjäll

  Hagab har flera typer av brandspjäll med olika klassningar. Vi har tagit fram en tabell för att ge en överskådlig sammanfattning på vilka spjäll som har respektive brandklass.

  För att veta mer om varje produkt gå in och läs mer på respektive produktsida.