hus skiss

Skillnaden mellan brandspridning och brandgasspridning och hur du bäst skyddar dig

  1. /
  2. Hem
  3. /
  4. Kunskapshubb
  5. /
  6. Brandskydd
  7. /
  8. Skillnaden mellan brandspridning och brandgasspridning och hur du bäst skyddar dig

Brandskydd och brandgasskydd

I luftbehandlingssammanhang skiljer man på brand, värmen en brand utvecklar, och brandgas, gaser som bildas i samband med förbränning. Eftersom spridning av brand och brandgas skiljer sig så finns olika metoder för hur man bäst skyddar sig. För absolut bästa skydd kan flera metoder kombineras och användas tillsammans för att ge ett optimalt skydd mot både brand- och brandgasspridning mellan en byggnads olika brandceller.

Brandisolering

För att ventilationskanalerna ska klara kravet på maximal temperaturstegring på dess yta i icke brinnande brandcell är det viktigt att kanalsystemet brandisoleras. Syftet med brandisoleringen är att begränsa yttemperaturen på ventilationskanalerna så att brännbart material inte antänds.

Isolerlängd och dess klass beror på byggnadsdelens brandmotståndtid, till exempel EI 30 och EI 60. Brandisoleringen påverkas även av vilken skyddsmetod mot brandgasspridning som används. En betydande faktor är exempelvis att system med fläktar i drift har ett större isolerbehov jämfört med avskiljande spjäll.

brandisolering förklarande skiss

Sprinkler – analytisk dimensionering

För att dämpa ett brandförlopp kan sprinkler användas. I system där sprinkler används innebär det ofta att ventilationskanalerna behöver mindre eller ingen brandisolering.

sprinklersystem

Skyddsavstånd – analytisk dimensionering

Skyddsavstånd kan användas för att förhindra att brännbart material antänds vid brand och att utrymmande personer inte utsätts för oacceptabelt hög värmestrålning. Vilket skyddsavstånd som behövs beror på yttemperatur, ytans storlek och acceptabel infallande strålning.

Skyddsavstånd – analytisk dimensionering

Släckgassystem

I dataserverrum eller andra utrymmen där särskilt känslig utrustning finns passar släcksystem med så kallade inerta gaser. När släckgassystem används behövs speciella anordningar för tryckavlastning. Genom att använda inerta gaser i stället för vatten skyddas all känslig utrustning och branden släcks genom att syrehalten i rummet sänks och branden på så vis kvävs.

släckgassystem

Brandgasspridning

Det finns flera olika metoder för att hindra brandgasspridning mellan brandceller. De olika metoderna kan kombineras i ventilationssystem med målet att uppnå kostnadseffektiva och säkra lösningar.
Ventilationssystem som inte är separata för vardera brandcell eller saknar brandspjäll behöver dimensioneras med analytisk dimensionering enligt BBRAD.

hur basic fungerar

Brandtrycket sprider brandgas

Brandtryck uppstår på grund av uppvärmning av rumsluften vid en brand, även kallat termisk expansion. Det som styr hur högt brandtrycket blir är rumsvolym, omslutande byggnadsdelars läckage, ventilationsflöden och brandens tillväxthastighet. Begreppet brandflöde syftar på den termiska expansionens storlek.
Risken för brandgasspridning är alltid som störst i brandens inledande skede eftersom brandtrycket är som högst i denna fas.

Efter den inledande fasen finns det två olika brandscenarier; branden dämpas eller slocknar på grund av syrebrist eller att branden resulterar i en övertändning. En övertänd brand kräver stora mängder luft/syre vilket är varför en övertändning inträffar om exempelvis ett fönster går sönder. Vid övertändning är övertrycket i rummet ytterst begränsat.

I FT(X) – system är det främst tilluftsdelen som påverkas vid brand eftersom flödesriktningen ändras när brandtrycket är högre än tilluftskanalens mottryck. Om fläktarna står stilla ökar brandgasspridningen i byggnaden eftersom det även kan ske via frånluftskanalerna då.

Separata system – förenklad dimensionering

Separata system innebär att vardera brandcell i byggnaden har ett separat ventilationssystem utan luftteknisk förbindelse med övriga celler.

 

Brandgasspjäll eller brand-/ brandgasspjäll – förenklad dimensionering

För att förhindra brandgasspridning kan brandgasspjäll eller brand-/brandgasspjäll användas. Spjäll monteras mot eller frånskilt den brandcellskiljande byggnadsdelen och genombrottet brandisoleras.

 

Fläktar i drift – analytisk dimensionering

Den vanligaste skyddsmetoden idag är fläktar i drift som kan kombineras med andra metoder för optimerat skydd. Behovet av kombinationsmetoder styrs i huvudsak av ventilationsflödets storlek i relation till skapat brandflöde. Ju större ventilationsflödet är i förhållande till brandflödet desto mindre blir brandgasspridningen. F(X)-system med fläktar i drift utan kombinationsmetoder är möjligt eftersom brandgasspridning inte sker lika enkelt i F(X)-system jämfört med FT(X)-system.

Oavsett om FT(X)- eller F(X)-system används behöver fläktarna klara blandningstemperaturen för både inledande och övertänd brand. Det behöver också finnas förbigångsspjäll förbi filter i aggregat och skydd för strömförsörjningen.

En brandcellskiljande byggnadsdel har alltid ett visst läckage via naturliga otätheter. Detta läckage, med spridning till annan brandcell via otätheter, ökar med brandtrycket. Ett system med brandspjäll skapar högre brandtryck i jämförelse ett fläkt i drift-system.

Fläktar i drift med backströmningsskydd, kombinationsmetod FT(X) med fläktar i drift – analytisk dimensionering

Backströmningsskydd skyddar mot brandgasspridning i brandens inledande skede genom att stänga när brandtrycket blir högre än mottrycket i tilluftskanalen till enskild brandcell. Metoden är självverkande och helt oberoende av rökdetektering. Byggnaden ventileras i övrigt som vanligt, vilket innebär att eventuell brandgasspridning via otätheter ventileras ut.

Vanligtvis är ventilationsflödet betydligt mindre än brandflödet vilket gör att kombinationsmetoder som exempelvis backströmningsskydd passar i FT(X) – system. Brandtrycket blir lägre i system där backströmningsskydd används jämfört med brandspjäll eftersom en del av brandflödet avlastas via frånluftssystemet.

 

Tryckavlastning av brandcell, kombinationsmetod FT(X) och F(X) med fläktar i drift – analytisk dimensionering

Att tryckavlasta brandceller via en styrd tryckavlastning är en kombinationsmetod med fläktar i drift mot brandgasspridning. En styrd tryckavlastning kan till exempel vara ett spjäll i fasaden som öppnar via impuls från rökdetektor. Syftet är att avlasta en tillräckligt stor del av brandflödet för att ventilationssystemet ska klara av att hantera resterande brandtryck.

 

Brandgaskontrollspjäll – analytisk dimensionering

Brandgaskontrollspjäll eller rökkontrollspjäll kan exempelvis användas i system för brandgasventilation med styrd öppning och stängning eller i system för trycksättning/tryckavlastning av trapphus, räddningshissar och utrymningshissar.

brandstyr i hus skiss