Sök

Hittar du inte vad du letar efter?

Besök vår dokumentation och ladda ner produktblad, datablad, referensbeskrivningar och logotyper, och en del annat matnyttigt i pdf-format.

Kontakta oss

Om du ändå inte riktigt hittat svar på det du söker, tveka inte att kontakta oss på Hagab. När det gäller brandsäker ventilation är inga frågor obetydliga eller för små. Till kontakt.

Dokumentation

Nedan finner du alla filer för respektive produkt.
Om du letar efter dokumentation på gamla produkter hittar du det i Dokumentarkivet.
Vill du ha hjälp med val av styrenhet? Lathund för val av styrenhet.

 

Ladda ner Hagabs supportverktyg. >>

 

 

Brandskydd i ventilation

När det gäller brandskydd i fastigheter är ett bra brandskydd i ventilationen en av de viktigaste åtgärderna för att förhindra spridning av brand mellan brandceller. För att skydda lokaler från brandspridning via ventilationen har Hagab tagit fram ett brett sortiment av brandspjäll, brandgasspjäll, backströmningskydd och produkter som hindrar värmeöverföring.

Fastigheter delas in i olika brandceller för att öka säkerheten och för att begränsa skador i samband med brand. En brandcell ska förhindra spridning av brand till andra utrymmen. Det ställer självklart krav på väggar och dörrars brandmotstånd, men även ventilationssystemet måste byggas så att brand och brandgaser inte sprids. Men inte nog med att ett fullgott ventilationssystem ska förhindra spridning av brand. Det måste självklart ge frisk luft till alla rum och brandceller. De olika rummen och brandcellerna har olika behov av luftmängd beroende på användningsområde, antal människor, önskad temperatur, osv. Därför måste luften kunna styras individuellt för olika rum och brandceller. För att hantera detta har Hagab även utvecklat ett sortiment för styrning och övervakning av brandspjäll och brandgasspjäll. Boverkets byggregler fastställer att dimensionering av brandskyddet antingen kan ske genom förenklad dimensionering eller genom analytisk dimensionering. Förenklad dimensionering innebär att byggherren uppfyller föreskrifterna för brandskydd i ventilationen genom de lösningar och metoder som finns i Boverkets allmänna råd. Dessa råd visar på två sätt att förhindra brandgasspridningm antingen genom separata anläggningar för varje brandcell eller genom att använda brandspjäll. Analytisk dimensionering innebär att byggherren uppfyller föreskrifterna på annat sätt än förenklad dimensionering. I detta fall måste brandskyddet verifieras av sakkunnig genom kvalitativ bedömning, scenarioanalys eller kvantitativ riskanalys. En analytisk dimensionering ger större valfrihet av brandskyddets tekniska lösningar, men också större risker. I många fall används byggnader till andra ändamål än de var avsedda för från början, vilket kan ge ökad brandbelastning jämfört med vad som låg till grund för beräkningen. Du måste alltså alltid använda dig av godkända backströmningsskydd, brandklassade fläktar, godkända kanalsystem och upphängningar, tätningsmaterial, isolering, etc. för ett fullgott brandskydd.

Montagestos

Tillbehör Intact och ICBB

Supportverktyg

Manualer och instruktioner

Ventilationshuvar

Galler och huvar är ventilationssystemets början och slut. Skyddar från- och tilluftskanaler från väder och vind, smådjur och skräp. Hagabs breda sortiment ventilationshuvar och -galler; både standarddimension och skräddarsydda, och i olika material och färger, för att smälta in i olika miljöer.

Ventilationstillbehör

Här hittar du ett antal olika tillbehör från Hagab som inte direkt påverkar själva säkerheten eller funktionen i ventilationen, utan som gör ett viktigt jobb i dess anslutning för att exempelvis underlätta montering och underhåll.

TBHA

Täckbricka

RIHA

Inspektionslucka

Styrning och övervakning av brandspjäll

Hagab har komponenterna för styrning och övervakning av brandspjäll, som samverkar och tar kontroll över många olika funktioner i brandskyddet och ventilationen. Här handlar det om brandskyddsteknik för att övervaka, larma, styra och även testa funktioner för att säkerställa brandskydd i ventilationen i skarpt läge. Hagab erbjuder tre olika enheter för olika antal spjäll. Enheterna har ur för styrning av tidpunkt för funktionskontroll och har ingångar för rökdetektorer. Ett antal olika larm och signallampor ger en snabb överblick på eventuella avvikelser i systemen. Till styr- och övervakningsenheterna finns moduler för utbyggnad av fler spjäll för optimering av antal spjällingångar eller för kompletteringar vid t.ex. ut- eller ombyggnad. Styr- och övervakningsenheterna i SEHA-familjen blir själva knutpunkten och hjärnan i byggnadens brandskydd. Härifrån styrs, övervakas och testas brandspjällens funktioner. Det är aktiva enheter som både är redo om något skulle hända, men som också ser till att hålla systemen i topptrim. Varje SEHA-enhet kan övervaka och styra upp till 16 olika brandspjäll och ansluta upp till 30 rökdetektorer som känner av eventuella brandgaser i byggnaden och signalerar till enheten. Vid brandgasindikation stängs brandspjällen för att förhindra att brandgaser sprids i byggnaden via ventilationen och brandlarmet löser ut. SEHA-enheten öppnar för flexibla brandskyddslösningar tack vare olika inställningsmöjligheter och ett antal olika in- och utgångar i enheten. Intuitiv och tydlig instrumentering gör inställning och avläsning enkel. SEHA är exempelvis lämplig i byggnader som rymmer bostäder, skolor, kontor eller industrier. SEHA-enheterna funktionstestar automatiskt brandspjällen med inställbara intervaller och indikerar med lysdioder direkt om något eller några brandgasspjäll inte fungerar som de ska. Förinställd intervall är var 48:e timma vilket är rekommenderat för P-märkta brandspjäll. I Hagabs SEHA-familj ingår fyra olika styr- och övervakningsenheter, olika dimensionerade för större eller mindre uppdrag. För att bygga ut system används SEHA-T som en övergripande expansionsenhet när antalet spjäll till respektive enhet överstiger vad som är möjligt att koppla in i vart och ett. Ofta aktuellt när exempelvis en fastighet byggs ut och brandskyddet ska uppgraderas. Detta ställer naturligt även nya krav på styrning och övervakning av brandspjäll.

Dectus Cable Control

Tillbehör styrning och övervakning

Dectus Cable Protect

Tillbehör styrning och övervakning

Dectus Y

Tillbehör styrning och övervakning

SEHA-SLV

Slavenhet
SMART Styr- och övervakningsenhet

SEHA-SLU

Slavenhet
SMART Styr- och övervakningsenhet

Supportverktyg

Manualer och instruktioner

RESQUE Brandgaskontroll

Resque från Hagab är ett komplett ”tvärtekniskt” system med olika ventilationsprodukter som tillsammans – i olika kombinationer – säkrar brandgasfria utrymningsvägar i fastigheter med många våningar. Komponenter som uppfyller kraven för analytisk dimensionering. Brandskyddet i en byggnad består av flera olika skyddssystem som syftar till att möjliggöra utrymning, att avbryta skadeförloppet eller att begränsa konsekvenserna av en brand. Syftet med flera skyddssystem är att brandskyddet i byggnaden blir robust så att enskilda händelser inte kan slå ut hela eller stora delar av brandskyddet. Resque brandgaskontroll kan i kombination med Hagabs övriga produkter för brandskydd i ventilation och styrning och övervakning av brandspjäll säkra brandskyddet i flervåningsfastigheter. Brandgaskomponenterna är utvecklade för att uppfylla kraven för så kallad analytisk dimensionering. Vid analytisk dimensionering ställs det krav på att byggherren visar att föreslagen utformning av ventilationssystemet uppfyller vissa krav på säkerhet ur brandskyddshänseende. Byggherren bör då följa följande fyra steg som beskriver vad som krävs för att visa att den uppförda byggnaden uppfyller de lagstadgade kraven. De fyra stegen som krävs vid dimensioneringen handlar om att kontrollera brandgaserna. Till att börja med måste förutsättningarna för byggnadens utformning och dess brandskydd klarläggas. Det andra steget är att avgöra verifieringsbehovet. Detta innebär att man visar vilka allmänna råd som inte följs för förenklad dimensionering samt vilken påverkan detta får på brandskyddet. Beroende på antalet, och storleken, på avvikelser från förenklad dimensionering väljs en lämplig verifieringsmetod. Verifieringen kan vara en enkel kvalitativ bedömning om avstegen är små eller en avancerad kvantitativ riskanalys om det är omfattande avsteg. I verifieringen ingår att identifiera relevanta risker och att utifrån detta göra en analys av brandskyddet. Resultatet av verifieringen används för att klarlägga om säkerhetsnivån på vald utformning är acceptabel. Detta ställer höga krav på både brandskyddet i sig samt på dess styrning och övervakning. När brandskyddet avser en fastighet med flera våningar är Hagabs Resque-system för brandgaskontroll ett effektivt och säkert brandskydd.

Ventilationsspjäll

Sunt och säkert inomhusklimat ställer höga krav på många komponenter i ventilationen. Här har vi samlat olika ventilationsspjäll från Hagab, både elektroniskt styrda och självregelrande. Jalusislutare och backspjäll är exempel på trygga och testade produkter. Made in Taberg.

Ventilationsgaller

Galler och huvar är ventilationssystemets början och slut. Skyddar från- och tilluftskanaler från väder och vind, smådjur och skräp. Hagabs breda sortiment ventilationshuvar och -galler; både standarddimension och skräddarsydda, och i olika material och färger, för att smälta in i olika miljöer.