För en hållbar framtid

Vi strävar alltid efter att förse våra kunder med produkter och lösningar som håller över tid.

 

För oss är det viktigt att leverera lösningar som är hållbara genom hela kedjan – från underleverantör och tillverkning till montering. Vårt miljöarbete kontrolleras årligen genom vår miljöcertifiering – ISO14001:2015V.

Miljöpolicy

Hagab ska, med kunden i centrum, verka för en varaktigt hållbar utveckling med målsättningen att den samlade miljöpåverkan från företagets verksamhet, produkter och tjänster ska minimeras. Förbättringar inom miljöområdet ska ske i takt med vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Detta ska ske genom att vi:

  • Skapar medvetenhet om hur individ och företag genom aktiviteter kan reducera vår miljöbelastning.
  • Alltid värderar miljökonsekvenser vid verksamhetsförändringar.
  • Aktivt arbetar för att reducera spill, svinn och kassationer.
  • Källsorterar vårt avfall i så stor utsträckning som möjligt.
  • Reducerar energianvändningen.
  • Utvecklar maskiner och utrustning med effektiv energianvändning.
ritningar av brandskydd

Klassificerade produkter

Ett stort antal av Hagabs produkter finns listade och klassificerade enligt SundaHus och Byggvarubedömningens standard.

SundaHus
SundaHus gör bedömningar och klassificeringar av ett stort antal produkter för att få svart på vitt vad produkterna innehåller. Syftet med detta är att man enkelt ska kunna söka i registret efter sunda alternativ på marknaden, för att totalt sätt bygga så sunt som möjligt. Läs mer på SundaHus.se.

Byggvarubedömningen
Byggvarubedömningen finns till för att främja utvecklingen mot giftfria och hållbara lösningar inom samhällsbyggnadssektorn. Föreningens uppgift är att bedöma och tillhandahålla information om byggrelaterade produkter. Läs mer om bedömningen på Byggvarubedömningen.se.

CE-märkning
CE-märkning visar produktprestanda på lika villkor i Europa. Produkter som är CE-märkta ska även ha en prestandadeklaration. CE-märkning görs utefter Klassificeringsstandard, Produktstandard och Provningsstandard.

P-märkning
P-märkning är en kompletterande märkning som branschen frivilligt anslutit sig till för att tillföra krav som inte omfattas av CE-märkningen. Märkningen visar att produkten uppfyller kraven i BBR.

Typgodkännande
Ett typgodkännande bekräftar att en produkt uppfyller Boverkets Byggregler (BBR). Ett typgodkännandebevis visar produktens prestanda. Certifieringen omfattar bland annat tillverknings- och funktionskontroll.